Tuesday, August 9, 2011

Carta universitara si alegeri 2011

Update (11 dec.): Confirmarea Rectorului UB:Profesorul Mircea Dumitru (in sedinta de Senat, in prezenra Ministrului de resort)
Update (15 dec.): Alegerea Rectorului UB: Prof. dr. Mircea Dumitru.
Update (24 nov.): Carta UB avizata de MECTS (sept.2011)
Art. 40.
Cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate au următoarele responsabilităţi:
...
b) să-si îmbunătăţească activitatea didactică, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire;

1. Consideratii generale
2. Carta UB
2. Carta ASE Bucuresti
3. Carta UMF Cluj-Napoca
4. Clasificare universitati (6 sept.)

Anexa: Top 10 universităţi - Top Shanghai (2010)

1. Consideratii generale
In prezent, universitatile din Romania (de stat si private) desfasoara activitati diverse privind adaptarea organizarii, functionarii si managementului la cerintele prevederilor din noua Legea a invatamantului nr. 1/2011. Cibernetic vorbind, orice sistem este eficient si modern daca are organizare, functionare si management corespunzator misiunii lui.
• Starea actuala a universitatilor este rezultatul contextului general din societate, dar si al starii organizarii, functionarii si managementului de la nivelul fiecarei universitati. Resursa umana este primordiala ca in orice tip de activitate din societate. Aceasta depinde de educatie, sanatate, cultura si de nivelul de dezvoltare a societatii. De aceea, guvernele majoritatii tarilor din lume investesc in EDUCATIE, SANATATE, CULTURA.
• Societatea cunoasterii catre care tinde omenirea, se bazeaza pe o noua abordare a cunoasterii si o noua atitudine a omului fata de dezvoltare si fata de perfectionarea lui profesionala. Mentalitatile invechite, obiceiurile marunte, egoismul uman, interesele ascunse si meschine, lacomia si parvenirea, vor fi marginalizate prin actiuni ferme, reguli si legi clare si precise.
• Unde sunt reguli si legi neclare si incomplete, acolo e mediu propice pentru obstacole si ingradiri ale libertatii si drepturilor cetatenilor, pentru nedreptati aduse cetatenilor sau pentru instaurarea puterii celor mediocrii si, astfel o rasturnare a valorilor in societate.

Concluzii: rezultatele Referendumului universitar (iunie 2011) pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului au aratat ca toate universitatile (cred ca nu exista exceptii!) au optat ca rectorul instituţiei să fie ales "pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal".
Ref.: www.unibuc.ro/n/despre/Rezultate

Alegeri 2011: Noutatea consta in faptul ca la nivelul Departamentelor, Facultatilor si Senatului, precum si la alegerea Rectorului, vor fi "alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal". Prin urmare, fiecare scrutin de alegeri necesita metodologii si regulamente. Daca la ASE Bucuresti si la UMF Cluj-Napoca s-au elaborat regulamentele electorale (la UMF Cluj deja s-a stabilit calendarul electoral: a se vedea la sfarsit), la UB acest subiect este abordat mai simplu (se pare ca organizarea alegerilor este transferata facultatilor! e vorba de art. 126): vom vedea cum se va implementa in practica.

2. Carta UB
ref.: http://www.unibuc.ro/ (.pdf)
Observatii de redactare:
- art. 70 si 71 sunt identice
- La cap. V nu exista sectiunea I (incepe cu sectiunea II; probabil inainte de art. 55 trebuie denumita sectiunea I ORGANELE DE CONDUCERE); Carta trebuie avizata de minister, poate se vor depista acestea.

Misiunea unei Universităţii in viziunea UB
Art. 10.
(1) Misiunea Universităţii are trei componente: formare, cercetare şi contribuţie la dezvoltarea societăţii româneşti.
(2) În domeniul formării, Universitatea urmăreşte formarea unor specialişti capabili şi responsabili, înzestraţi cu gândire critică, cu abilităţi de leadership şi de înţelegere a problematicii legate de progresul economic şi social, pentru o societate bazată pe cunoaştere.
(3) Universitatea promovează cercetarea fundamentală şi cea aplicată, în domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor inginereşti, experimentale, sociale şi umane, cu scopul de a contribui la progresul cunoaşterii, la difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a creaţiei artistice, în vederea consolidării unei culturi naţionale integrate în spaţiul european şi deschise la fenomenele de globalizare.
(4) Universitatea contribuie la modernizarea României, prin propunerea de politici publice, de conţinut legislativ, prin inovarea în domeniul practicilor instituţionale, prin inovarea tehnologică şi prin comunicarea publică naţională şi internaţională.


De remarcat alin (4) ce reclama modalitati de implementare. In rest, important este CUM se realizeaza aceasta MISIUNE! Carta universitara trebuie sa indice si sa prevada clar, explicit si fara echivoc modalitatile. Valabil pentru toate universitatile. Pana acum , CUM a fost?

Despre transparenţa decizională
Mi se datoreaza (am trimis propuneri la comisia de redactare) litera n) de la art. 39:
n) dreptul de a fi informat cu privire la deciziile curente ale Senatului, Consiliului Facultăţii şi Consiliului Departamentului.
Trebuie avut in vedere neaparat:
Art. 53.
(1) Pentru validitatea întrunirilor organelor colective de conducere ale Universităţii este necesar un cvorum de prezenţă de cel puţin 2/3 din numărul membrilor respectivelor organe.
(2) Cvorumul de prezenţă se menţionează în minuta şedinţei organului de conducere al Universităţii. Minuta se publică după validarea acesteia în următoarea şedinţă


Despre alegeri
La o sumara investigare, daca nu gresesc, cred ca s-a omis sa se elaboreze un regulament electoral (a se vedea art. 8), asa cum celelalte universitati au realizat.

Noutate: înfiinţarea de societăţi comerciale (art. 19)
Important: Art. 57.
(1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.
(2) Un departament poate avea în compunere, de regulă, între 20 şi 50 de membri titulari; excepţii pot reprezenta departamentele nou înfiinţate în domenii noi sau interdisciplinare. În cazul în care, timp de 3 ani succesivi, numărul membrilor unui departament nu respectă limitele de mai sus, se va proceda la reorganizarea respectivului departament.


Practica studentilor si colaborarea cu mediul de afaceri si piata muncii
- in afara de referirea la practica pedagogica, nu se abordeaza aceasta problema majora a invatamantului superior, de ce oare?
- practica de specialitate este un aspect cu o influenta mare privind formarea de specialisti care sa faca fata exigentelor din piata muncii
- colaborarea cu mediul de afaceri conduce la inserţie mare pe piaţa muncii a absolvenţilor
Nota: exista Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. Poate este abrogata! Trebuie studiat acest aspect.
Art. 1. - Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

2. Carta ASE Bucuresti

Ref.: http://www.ase.ro/ (.pdf)

Art. 37.
(8) adoptă o metodologie de alegeri pentru reglementarea proceselor elective privind structurile universitare de conducere, în termen de maximum 60 de zile de la data validării raportului comisiei care organizează procesul de votare a modalităţii de desemnare a rectorului;
Art. 45. (1) Procedurile elective sau concursurile publice pentru ocuparea funcţiilor de conducere sunt reglementate prin metodologia elaborată de consiliul de administraţie şi aprobată de către senatul universitar în termen de maximum 60 de zile de la data validării de către senatul universitar a raportului biroului electoral care organizează procesul de votare amodalităţii de desemnare a rectorului.

3. Carta UMF Cluj-Napoca

Ref.: http://www.umfcluj.ro/ (.pdf)

REGULAMENT ELECTORAL, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “IULIU HAŢIEGANU” CLUJ-NAPOCA
-adoptat de Senatul UMF “Iuliu Haţieganu” în data de 28 iunie 2011 –
Art. 22
(1) Candidaturile pentru Consiliul Facultăţii se înscriu pe buletinul de vot grupate pe departamente, cu ordonare alfabetică după numele de familie al candidaţilor din fiecare departament în parte.
(2) Din lista de candidaţi, fiecare elector votează pentru cel mult atâtea persoane câte locuri are Consiliul Facultăţii.

Art. 28
(1) Candidaţii pentru Senat ai unei Facultăţi sunt ordonaţi alfabetic pe buletinele de vot, în ordinea crescătoare a numelui de familie, fără a se ţine cont de departamentul de provenienţă.
(2) Din lista de candidaţi, fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri are atribuită Facultatea în Senat.


Anexa 1
Calendar de alegeri:
• 15 septembrie 2011 - 1 octombrie 2011 – Desemnare şefi de disciplină; şedinţa de investire sau alegeri la fiecare disciplină.
• 15 septembrie 2011 - 15 octombrie 2011 – Depunere candidaturi pentru Director de departament (CV şi plan managerial) şi depunere CV pentru candidatii in Consiliului Departamentului.
• 15 octombrie 2011 - 7 noiembrie 2011 – Alegeri la nivel de departamente: Consiliul Departamentului; Directorul departamentului; Desemnare candidaţi pentru Consiliul Facultăţii; Desemnare candidaţi pentru Senatul Universităţii
• 8-13 noiembrie 2011 – Desemnarea CEF şi CEU
• 7-21 noiembrie 2011 – Depunere şi afisare pe site-ul Universităţii a CV-urilor candidaţilor pentru Consiliul Facultăţii şi pentru Senatul Universităţii
• 1 octombrie 2011 - 21 noiembrie 2011 – Depunere candidaturi pentru funcţia de Rector
În ziua de 8 decembrie 2011 se organizează o şedinţa de prezentare publică a platformelor electorale ale tuturor candidaţilor la funcţia de rector, cu invitarea întregii comunităţi academice. Procedurile de desfăşurare a acestei şedinţe sunt cele aprobate de Senatul universităţii.
• 1 noiembrie 2011-10 decembrie 2011 – Depunere candidaturi pentru funcţia de Decan
• 15 decembrie 2011 – Alegeri: Consiliile Facultăţilor; Senatul Universităţii; Rector

4. Clasificare universitati (6 sept. 2011)

Clasificarea europeana a universitatilor din Romania
Clasificare realizata de Asociatia Universitatilor Europene (European Quality Assurance Register-EQAR), la solicitarea ministrului român al educaţie.

EUA supports implementation of Romanian higher education reforms: Government announces classification of universities
- Ref.: http://www.eua.be/News/11-09-06


Categoria I (Licenta, Master, Doctorat): Universitati de Cercetare Avansata si Educatie
1. Universitatea din Bucuresti
2. Universitatea “Babes – Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Universitatea "Al.I. Cuza" din Iasi
4. Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE)
5. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca
6. Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti
7. Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi
8. Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu” din Cluj-Napoca
9. Universitatea Politehnica Bucuresti
10. Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi
11. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
12. Universitatea Politehnica din Timisoara

Categoria a II-a (Licenta, Master): Universitati de Educatie si Cercetare Stiintifica
1. Universitatea de Vest din Timisoara
2. Universitatea din Craiova
3. Universitatea Transilvania din Brasov
4. Universitatea “Ovidius” din Constanta
5. Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati
6. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
7. Universitatea din Oradea
8. SNSPA Bucuresti
9. Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara”Ion Ionescu de la Brad” din Iasi
10. Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
11. Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara
12. Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara
13. Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
14. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
15. Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures
+ Universitatile militare si Universitatile de creatie artistica (circa 12 universitati de arte si militare)


Categoria a III-a (Licenta): Universitati de Educatie
- restul

Anexa: Top Shanghai (2010)
Primele 10 universităţi - Top Shanghai
1. Universitatea Harvard, SUA
2. Universitatea Stanford, SUA
3. Institutul de Tehnologie Massachusetts, SUA
4. Universitatea California, Berkley, SUA
5. Universitatea Cambridge, Marea Britanie
6. Institutul de Tehnologie California, SUA
7. Universitatea Princeton, SUA
8. Universitatea Columbia, SUA
9. Universitatea Chicago, SUA
10. Universitatea Oxford, Marea Britanie


No comments: