Saturday, April 17, 2010

Legea Educaţiei din nou la Parlament

11 ianuareie: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 18 - 10.02.2011, Legea 1/2011, http://www.monitoruloficial.ro (pdf)
8 ianuarie: Mircea Micle
4 ianuarie 2011
: Prin Decizia CCR Legea educatiei a fost declarata constitutionala! Legea a fost promulgata; forma asumata de guvern:
LINK (365 art. in 134 pag.)
12 aprilie 2010: Camera Deputatilor
156. PL-x 156/12.04.2010 Proiectul Legii educaţiei naţionale.

26 mai 2010: SENAT- 26/05/2010, Cu nr.L344 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională (Adoptat de Camera Deputaţilor (cu titlul: Legea educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport TERMEN: 18/06/2010)

23 mai 2010: "Legea educaţiei private" by Raul FLOREA - LINK (www.gandul.info) | Vezi aici forma Legii Educaţiei votată de Camera Deputaţilor! (331 articole, 127 pagini)
OBSERVATII:
- la inv. superior s-au eliminat CATEDRELE si s-au inlocuit cu DEPARTAMENTELE
- art. 282 alin. (4) - atestare de abilitare ptr. prof. univ. si cond. dr.
- Atentie! art. 196 alin. (4) identic cu Art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 declarat neconstitutional de CCR (a se vedea aici)
ARGUMENTE CCR:
Curtea Constituţională arată că “în condiţiile în care dreptul la învăţătură este garantat de stat, apare normal ca acesta să poată verifica modalitatea în care sunt organizate, ca structură şi atribuţii, instituţiile care realizează procesul de învăţământ, fie ele de stat sau private. ... Art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 lasă o libertate deplină universităţilor, ca prin carta universitară să stabilească atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior, fără o intervenţie a statului, care ar trebui să acorde girul unei organizări corecte a instituţiei de învăţământ. ... Liberul arbitru pe care îl instituie dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 este evident, în condiţiile în care formularea acestui text lasă deplină latitudine cartei universitare în organizarea structurilor de conducere, precum şi cu privire la controlul modalităţii de administrare sau de stabilire a politicilor de cadre pe care fiecare facultate le poate face, în temeiul aceleiaşi legi. ... Prin urmare, se instituie un monopol pe care îl deţine universitatea cu privire la organizare şi funcţionare, monopol ce nu poate fi desfiinţat şi intră în contradicţie cu normele stabilite prin legi organice prin care rectorul este confirmat de ministerul de resort.

19 mai 2010: Legea a fost adoptata de Camera Deputatior - LINK

Va fi posibil ca sistemul educatiei din Romania sa aiba o lege noua din anul 2010? Nu stiu de cine au fost scrise cele 2 legi ale educatiei (84/1995 si 128/1997), dar stiu ca au avut mai mult efecte negative, decat pozitive! Numai vocatia, pasiunea si sacrificiul profesorilor adevatati au salvat cate ceva din invatamantul actual. La romani exista mentalitatea ca trebuie sa fii "sef" pentru a avea renume si a fi respectat. Majoritatea oamenilor de stiinta nu au aceasta ambitie! Cred cu tarie ca daca s-ar face un studiu documentat, in Romania este o mare problema de management: incompetenta, mediocritate si superficialitate. Reguli, proceduri si legi aplicate dupa bunul plac. In numele "raspunderii functiei" si al democratiei se valorifica interese personale si microcolective. Cum se poate schimba? Sa fie vorba, si de curaj, si de sacrificiu?

Aparent, se poate deduce ca este vorba de o insistenta si o consecventa exagerata in a contribui cu propuneri privind imbunatatirea legilor educatiei. Nu mi-am dorit niciodata acest lucru. Se stie (se constata in timp!) ca se pot face greseli in activitatea profesionala, economica, sociala etc. daca nu cunosti si nu intelegi regulile, regulamentele, legile. De fapt, se spune ca nu se poate absolvi nimeni de o sanctiune prevazuta in legislatie, invocand "nu am stiut, nu am cunoscut faptul ca este o incalcare a unor prevederi". Pe de alta parte, daca nu cunosti legislatia si regulamentele, poti suferi prin neaplicarea legilor sau prin aplicarea incorecta a acestora. Poti fi indus in eroare sau poti fi manipulat, uneori cu consecinte foarte grave. Exemple sunt foarte multe, in mass-media sau, aflate din discutii particulare.


NOUTATE in invatamantul superior in ultima versiune trimisa parlamentului: examen, teza si atestat de ABILITARE pentru cadrele didactice ce aspira la gradul de profesor universitar (Art. 267 alin. (4)).

Observatie: In Parlament sunt inscrise 3 proiecte de legi!

ISTORIC
- 18 martie 2010: Dezbatere publica, Site dedicat dezbaterii: www.unpasinainte.edu.ro/, a se vedea: http://www.unpasinainte.edu.ro/forum si http://mvlada.blogspot.com/

- 18 august 2009 - Reforma structurală a societăţii româneşti. Modernizarea României prin educaţie: Codul educatiei - dezbatere publica la Camera Deputatilor; a se vedea http://mvlada.blogspot.com/ si http://www.cdep.ro/

- mai 2009, Curtea Constituţională a României a declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, dispoziţii potrivit cărora "Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii." : Decizia nr. 731 din 7 mai 2009, publicată în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009; a se vedea http://curteaconstitutionala.ro/

- 1997, se adopta Legea 128/1997 (Statutul cadrelor didactice)
- 1996, se adopa Carta universitara (modificata in 2003 la UB)
- 1995, se adopta Legea 84/1995 (Legea invatamantului, republicata 1999)

Amendamente la Legea Educaţiei – Învăţământ superior
In vederea:
1. rezolvarii caracterului de neconstitutionalitate al unui articol: Art 193 alin. (4). Continutul acestui aliniat este identic (copiat) cu art. 72 alin. (5) din Legea nr.128/1997; Curtea Constituţională a României a declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art.72 alin (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, dispoziţii potrivit cărora “Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii.“ (Deciziile nr. 731 si 732 din 7 mai 2009 publicate în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009)

2. implementarii principiului transparentei decizionale

3. ingradirii abuzului in functie ce poate fi exercitat de persoanele cu functii de conducere la nivelul departamentelor si facultatilor

OBSERVATIE
Avand in vedere motivarea publicata de Curtea Constituţională privind neconstituţionalitatea dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, “Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din învatamântul superior” trebuie definite in Legea organica si Nu in Carta universitara.
Prin urmare, trebuie modificate articolele 122, 123, 192 si 193.

Art. 193
...
(4) Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din învatamântul superior sunt stabilite prin Carta universitara a institutiei, potrivit legii. Hotarârile senatelor universitare, ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor, se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.

- acest aliniat este neconstitutional! (Decizia nr. 731 din 7 mai 2009, publicată în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009)

Amendamente - PROPUNERI
Nota: Completarile sunt date de Textul editat cu BOLD

Art. 122
(1) …

(5) …

(6) Întreaga activitate din facultate este organizată şi condusă de către Consiliul facultăţii. Facultatea şi Consiliul facultăţii au următoarele atribuţii şi competenţe:
a) defineşte şi redefineşte misiunile facultăţii;
b) propune Senatului Universitar înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii şi direcţii de specializare;
c) elaborează şi avizează planurile de învăţământ;
d) întocmeşte rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării academice şi acreditării facultăţii şi secţiilor de specializare;
e) stabileşte criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a corpului profesoral şi a personalului de cercetare;
f) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii şi stabileşte măsurile care se impun;
g) stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice cu respectarea criteriilor şi standardelor minime stabilite la nivel naţional sau la nivelul Universităţii;
h) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice asistent şi lector (şef de lucrări) şi propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor; aprobă acordarea titlurilor didactice de asistent şi lector (şef de lucrări) şi avizează acordarea titlurilor didactice de conferenţiar şi profesor;
i) aprobă cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acordare a titlului de profesor emerit, profesor consultant şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare;
j) avizează statele de funcţii şi personal didactic elaborate de către departamente; decanul şi şeful de departament sunt răspunzători pentru corectitudinea întocmirii statelor de funcţii şi personal didactic;
k) avizează propunerile de conducători de doctorat şi de specializări la doctorat;
l) avizează acordarea titlului de doctor;
m) propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii; stabileşte criteriile şi condiţiile de înscriere la a doua specializare a absolvenţilor cu diplomă de licenţă;
n) stabileşte criteriile specifice pentru transferul interuniversitar al studenţilor şi avizează cererile de transfer;
o) organizează manifestări ştiinţifice;
p) iniţiază, cu aprobarea Senatului, activităţi aducătoare de venituri;
r) stabileşte, cu aprobarea Senatului, acorduri de colaborare cu instituţii din ţară sau din străinătate.


Art.123
(1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Statele de funcţii ale departamentului cuprind cel puţin 35 de posturi didactice sau de cercetare.

(4) …
(5) Departamentul organizează şi coordonează activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domenii academice specifice. Departamentul şi Consiliul Departamentului au următoarele atribuţii si competenţe:
a) propune planurile de învăţământ pentru specializări;
b) întocmeşte, aprobă şi evaluează programele disciplinelor de studiu şi ale activităţilor de pregătire practică;
c) fundamentează şi propune cifrele de şcolarizare pentru specializările pe care le coordonează;
d) stabileşte modalităţile de evaluare a studenţilor în acord cu normele generale stabilite de consiliul facultăţii;
e) analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor de studii;
f) întocmeşte statele de funcţii şi personal didactic;
g) evaluează activitatea corpului profesoral şi a personalului de cercetare din departament;
h) asigură realizarea de către corpul profesoral şi de către personalul de cercetare a obligaţiilor din statele de funcţii;
i) propune recompense şi sancţiuni pentru corpul profesoral şi pentru personalul de cercetare din departament;
j) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
k) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;
l) propune cadrele didactice asociate şi avizează departament cererile de acordare a titlului de profesor consultant şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare;
m) coordonează activitatea de cercetare din şi organizează manifestări ştiinţifice; avizează funcţionarea centrelor şi a unităţilor de cercetare care utilizează infrastructura facultăţii;
n) coordonează activitatea de pregătire prin doctorat în domeniul lor de competenţă;
o) utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie cu respectarea prevederilor legale;
p) participă la competiţiile interne si internationale pentru obţinerea de fonduri suplimentareArt.192
(1) Senatul universitatii reprezinta comunitatea universitara si este cel mai înalt for de decizie si deliberare la nivelul universitatii
(2) Atributiile senatului sunt urmatoarele:
a) garanteaza libertatea academica, transparenta decizionala si autonomia universitara;


j) controleaza activitatea rectorului si a consiliului de administratie prin comisii
specializate;face publice pe site-ul universitatii ordinea de zi a sedintelor senatului, precum si deciziile si hotararile luate.

(10) Consiliul facultatii reprezinta organismul decizional si deliberativ al facultatii.
Consiliul facultatii are urmatoarele atributii:
a) aproba, la propunerea decanului, structura, organizarea si functionarea facultatii; elaborează, modifică şi adoptă Regulamentul de organizarea şi funcţionarea a facultăţii, departamentelor, compartimentelor funcţionale din subordine, ce va fi supus validării de către Senat;


c) controleaza activitatea decanului si aproba rapoartele anuale ale acestuia privind starea generala a facultatii, asigurarea calitatii si respectarea eticii universitare la nivelul facultatii; raportul se face public prin afisarea pe pagina web a facultatii;
d) competenţele Consiliului Facultăţii se exercită în urma unor hotărâri luate ca rezultat al unor dezbateri în şedinţa Consiliului Facultăţii.
Ordinea de zi a şedinţei este anunţată la avizierul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii cu cel puţin 5 zile înainte; Hotărârile Consiliului vor fi afişate la avizierul Facultăţii şi pe pagina web a Facultăţii după cel mult 3 zile de la desfăşurarea şedintei Consiliului.

e) îndeplineste alte atributii, stabilite prin carta sau aprobate de senat si în conformitate cu legislatia în vigoare.

(11) Seful de departament realizeaza managementul si conducerea operativa a
departamentului. În exercitarea acestei functii el este ajutat de Consiliul departamentului, conform Cartei.
a) Seful de departament raspunde de planurile de învatamânt, statele de functii, managementul cercetarii si al calitatii, de managementul financiar, precum si de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si încetarea relatiilor contractuale de munca ale personalului din departament;
b) Competenţele departamentului se exercită în urma unor hotărâri luate ca rezultat al unor dezbateri în cadrul unei şedinţe de departament , de regulă convocate lunar;
c) Hotărârile Consiliului Departamentului se vor anunţa la avizier şi pe pagina web a facultăţii sau departamentului, nu mai târziu de 3 zile de la desfăşurarea şedinţei.


Art.193
(1) Functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproductie nu se cumuleaza.

(4)Hotarârile senatelor universitare, ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor, se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.


M. Vlada, Universitatea din Bucureşti
p.s. am trimis prin e-mail aceste amendamente unor membri din Comisia pentru invatamant de la Camera Deputatilor; vor fi receptivi?
Referinţe
http://mvlada.blogspot.com/2009/08/codul-educatiei-dezbatere-publica-la.html
http://www.cdep.ro/informatii_publice/forum.dispPost?subid=8&tmpl=3
http://mvlada.blogspot.com/2010/03/actualitate-structuri-management-si.html
Amendamente - M. Vlada
http://www.unpasinainte.edu.ro/forum/universitar/universitatile-trebuie-orientate-spre-societate

... si acum, dupa ce am conceput si elaborat idei ... sa ne relaxam romaneste cu "uitatul" Faramita Lambru - Inimioara, inimioara | Despre Lambru
... si "neegalabila" Maria Tanase - Marie si Marioara, bis ... Trenule masina mica, si 2 surprize: ???, ??? | Despre Maria Tanase.
[inspiratie data de GxG - George al meu, www.georgevlada.ro ]

No comments: